avere

citelec

epe

Petitie ter ondersteuning van de ontwikkeling van batterij-elektrische, hybride en brandstofcelvoertuigen

AVERE, CITELEC, en EPE wensen een groot aantal ondertekenaars voor het volgende voorstel, dat zal voorgelegd worden aan het Europees Parlement, de Commissie van de Europese Gemeenschappen en de Europese Ministerraad.

De beperkte olievoorraden en de hieraan verbonden politieke en economische effecten scheppen de nood om de afhankelijkheid van ingevoerde olie te verminderen en dus om alternatieve energiebronnen te ontwikkelen. Naast deze politieke en economische aspecten zijn er bovendien dringende milieuredenen om onze vervoerssystemen te hervormen: globale opwarming, ozonvervuiling, zure regen, enz.

In de huidige context van internationale spanningen rond de energiebevoorrading enerzijds en van dreigende klimaatsveranderingen anderzijds is het dan ook essentieel dat de bevoegde Europese instellingen die technologiëen ondersteunen die de Europese afhankelijkheid op energetisch vlak en de impact van de menselijke activiteit op het milieu verminderen.

Elektrisch aangedreven voertuigen (batterij-elektrische, hybride en brandstofcelvoertuigen) maken hier duidelijk deel van uit.

AVERE, CITELEC en EPE verzoeken derhalve het Europees Parlement, de Commissie van de Europese Gemeenschappen en de Europese Ministerraad om een grootschalig ontwikkelings- en demonstratieprogramma op te zetten voor elektrische en hybride voertuigen, teneinde hun respectieve en onmiddellijke voordelen op het gebied van energiebesparing en emissiereductie te belichten, en teneinde de traditionele beperkingen voor de toegang tot de markt waar deze voertuigen mee te kampen hebben op te heffen.

AVERE, CITELEC en EPE vragen bovendien dat dergelijke maatregelen zo snel mogelijk worden genomen, temeer daar de grote economische concurrenten van Europa, zoals Japan, de Verenigde Staten of China reeds op grote schaal in gelijkaardige programma's zijn betrokken.

Het batterij-elektrisch voertuig is een onmiddellijk beschikbare oplossing, en laat een energiebesparing en een emissiereductie toe tot ongeveer 50% ten opzichte van overeenkomstige voertuigen met verbrandingsmotor. Op de plaats van gebruik is het volledig emissievrij.
Uitgerust met Lithium of NaNiCl batterijen, kan dit voertuig een autonomie van 150 tot 250 km bereiken, hetgeen overeenstemt met een marktaandeel van 20 tot 35%. Dit stemt overeen met de behoeften van de meeste pendelaars, tweede gezinswagens, alsmede voor de meeste lichte nutsvoertuigen.
Onder deze markt voorwaarden kan het batterij-elektrisch voertuig aangeboden worden tegen een prijs die weliswaar hoger is dan het traditionele voertuig, maar het lage verbruik laat toe deze meerkost op minder dan de helft van de levensduur van het voertuig terug te winnen en over de ganse levensduur een financieel voordeel te bekomen.

Het hybride elektrische voertuig is een onmiddellijk beschikbare oplossing, en laat een energiebesparing van 20 tot 30% toe ten opzichte van overeenkomstige voertuigen met verbrandingsmotor. Deze besparing neemt nog toe indien de batterijen worden opgeladen vanuit het net. Significante emissiereducties zullen hierbij worden verwezenlijkt.
Het hybride voertuig is uitgerust met NiMH of Lithium batterijen en/of supercondensatoren, en heeft een onbeperkte autonomie, tenzij in zuiver elektrische gebruiksmodus. Het richt zich op dezelfde markt als het voertuig met verbrandingsmotor, en kan dus, samen met het batterij-elektrisch voertuig, de ganse markt bereiken.
Onder deze marktvoorwaarden kan het hybride voertuig aangeboden worden tegen een prijs enigszins hoger dan het traditionele voertuig, maar het lage verbruik laat toe deze meerkost op minder dan de helft van de levensduur van het voertuig terug te winnen en over de ganse levensduur een financieel voordeel te bekomen.

Het elektrisch voertuig met brandstofcel is een oplossing op lange termijn en zal niet commercieel beschikbaar zijn dan over 15 tot 20 jaar. Het past in de continue technologische ontwikkeling van het elektrisch voertuig, waarbij de batterij geheel of gedeeltelijk vervangen wordt door een brandstofcel, al dan niet geassocieerd met een supercondensator.
Deze technologie is interessant door het gebruik van waterstof als energiedrager. De energetische en milieuvoordelen zullen evenwel geringer zijn dan voor het batterij-elektrisch voertuig, en waarschijnlijk vergelijkbaar zijn met de cijfers voor hybride voertuigen.
De associatie brandstofcel – batterij – supercondensator laat een autonomie toe tussen die van het batterij-elektrisch voertuig en het hybride voertuig; het brandstofcelvoertuig zal dus een mogelijke aanvulling vormen voor de batterij-elektrische en hybride voertuigen.
Onder deze marktvoorwaarden, zou het brandstofcelvoertuig kunnen worden aangeboden tegen een prijs vergelijkbaar met batterij-elektrische of hybride voertuigen. De meerkost zal sterk afhangen van de kostprijs van waterstof in een economie waar het rechtstreeks gebruik van elektrische energie (batterij-elektrische en hybride voertuigen) zal concurreren met het onrechtstreeks gebruik van elektrische of andere energievormen via een voorafgaandelijke omzetting naar waterstofgas.

Elektrisch aangedreven voertuigen (batterij-elektrisch, hybride en brandstofcel) kunnen gebruik maken van een veel groter aantal schone energiebronnen dan traditionele voertuigen. Dit zal leiden tot een milieuimpact bijna gelijk aan nul, en tot een nooit geziene vermindering van de energetische afhankelijkheid.

Deze petitie is een gemeenschappelijk initiatief van: