avere

citelec

epe

Αίτημα για τη στήριξη της ανάπτυξης των ηλεκτροκίνητων με συσσωρευτές, των υβριδικών και των ηλεκτροκίνητων με ενεργειακά στοιχεία αυτοκινήτων

Η AVERE, η CITELEC και η EPE, επιδιώκουν να συλλέξουν ένα μεγάλο αριθμό υπογραφών με τις οποίες να υποστηριχθεί η ακόλουθη πρόταση που θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών.

Τα περιορισμένα πετρελαϊκά αποθέματα και οι πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις τους οδηγούν στην ανάγκη μείωσης της εξάρτησης από το εισαγόμενο πετρέλαιο και επομένως στην ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Πέραν αυτών των πολιτικών και οικονομικών δεδομένων, υπάρχουν επιτακτικοί περιβαλλοντικοί λόγοι που επιβάλλουν αλλαγές στα μεταφορικά συστήματα: η ανύψωση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη, το όζον, η όξινη βροχή κ.λ.π.

Κάτω από τις σημερινές συνθήκες προμηθειών της ενέργειας και των κλιματικών αλλαγών που βιώνουμε, κρίνεται απαραίτητο για τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές Αρχές να προωθήσουν τις τεχνολογίες εκείνες που θα μειώσουν την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης όπως και τις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα (με συσσωρευτές, υβριδικά ή με ενεργειακά στοιχεία) αποτελούν μέρος αυτών των τεχνολογιών

Η AVERE, η CITELEC και η EPE ζητούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών να συστήσουν ένα ευρύ πρόγραμμα ανάπτυξης και επίδειξης ηλεκτροκίνητων με συσσωρευτές και υβριδικών αυτοκινήτων το οποίο θα αναδείξει τα ανάλογα και άμεσα ευεργετικά τους αποτελέσματα στην οικονομία ενέργειας και τη μείωση των ρυπογόνων εκπομπών και παράλληλα να αποδυναμώσουν τα αίτια που εμποδίζουν τη διάδοση αυτών των τεχνολογιών στο ευρύ αγοραστικό κοινό

Περαιτέρω, Η AVERE, η CITELEC και η EPE ζητούν να ληφθούν τα όποια μέτρα απαιτούνται άμεσα, λαμβανομένου υπόψη ότι οι μεγάλοι ανταγωνιστές της Ευρώπης όπως είναι η Ιαπωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Κίνα έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί σε ανάλογα προγράμματα και μάλιστα σε σημαντικά μεγάλη κλίμακα

Τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα με συσσωρευτές αποτελούν διαθέσιμη λύση που επιφέρει σημαντικές οικονομίες στην κατανάλωση ενέργειας και μειώσεις των εκπομπών ρυπαντών της τάξης του 50% σε σύγκριση με ισοδύναμης ιπποδύναμης αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης ενώ είναι οχήματα πραγματικά «μηδενικών εκπομπών» στο χώρο που κινούνται
Εφοδιασμένα με συσσωρευτές Λιθίου ή Νικελίου - Χλωριούχου Νατρίου μπορούν να εξασφαλίσουν αυτονομία 150 έως 250 χιλιομέτρων η οποία καλύπτει τις ανάγκες μεριδίου 20% έως 35% της αγοράς. Αυτά μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των περισσοτέρων αστικών μεταφορών, να χρησιμοποιηθούν ως δεύτερα οικογενειακά αυτοκίνητα και ακόμα να αντικαταστήσουν ένα μεγάλο ποσοστό ελαφρών αυτοκινήτων γενικής χρήσης.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες αγοράς είναι δυνατό να προσφερθούν σε τιμές που θα είναι υψηλότερες μεν των συμβατικών αυτοκινήτων αλλά με διαφορές τέτοιες οι οποίες να ισοσταθμίζονται από το χαμηλό κόστος κατανάλωσης ενέργειας σε χρονικό διάστημα μικρότερο από το μισό της ζωής τους αφήνοντας έτσι οικονομικό όφελος στον ιδιοκτήτη στον πλήρη χρόνο ζωής.

Τα υβριδικά-ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα αποτελούν διαθέσιμη λύση που επιφέρει οικονομίες στην κατανάλωση ενέργειας της τάξης του 20% έως 30% σε σύγκριση με ισοδύναμης ιπποδύναμης αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Αυτή η οικονομία θα μπορεί να αυξηθεί στην περίπτωση που το αυτοκίνητο θα διαθέτει τη δυνατότητα να φορτίζει τους συσσωρευτές του και από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι μειώσεις των εκπομπών ρυπαντών είναι ανάλογες εκείνων της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας.
Είναι εφοδιασμένα με συσσωρευτές Νικελίου-Μεταλλικών Υδριδίων ή Λιθίου, με ή χωρίς υπερπυκνωτές και η αυτονομία τους δεν περιορίζεται παρά μόνο στην περίπτωση που κινούνται ως αμιγώς ηλεκτροκίνητα. Απευθύνονται στην ίδια αγορά των συμβατικών αυτοκινήτων και μπορούν συμπληρωματικά με τα ηλεκτροκίνητα με συσσωρευτές να καλύψουν το σύνολό της
Κάτω από αυτές τις συνθήκες αγοράς είναι δυνατό να προσφερθούν σε τιμές που θα είναι υψηλότερες μεν των συμβατικών αυτοκινήτων αλλά με διαφορές τέτοιες οι οποίες θα ισοσταθμίζονται από το χαμηλό κόστος κατανάλωσης ενέργειας σε χρονικό διάστημα μικρότερο από το μισό της ζωής τους αφήνοντας έτσι οικονομικό όφελος στον ιδιοκτήτη στον πλήρη χρόνο ζωής.

Τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα που κινούνται με ενέργεια που παράγεται από ενεργειακά στοιχεία (Fuel Cells) αποτελούν λύση με μακρύτερο χρονικό ορίζοντα εφαρμογής και δεν φαίνεται να είναι εμπορικά διαθέσιμα μέσα στα επόμενα 10 έως 15 χρόνια. Θα αποτελέσουν την τεχνολογική συνέχεια ανάπτυξης των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, με την μερική ή ολική αντικατάσταση των συσσωρευτών από ενεργειακά στοιχεία σε συνδυασμό ή όχι με υπερπυκνωτές. Η τεχνολογία αυτή παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί εισάγει τη χρήση του υδρογόνου ως ενεργειακού φορέα. Εν τούτοις τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά τους χαρακτηριστικά είναι υποδεέστερα εκείνων των ηλεκτροκινήτων με συσσωρευτές και θα είναι συγκρίσιμα μάλλον με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των υβριδικών αυτοκινήτων.
Ο συνδυασμός ενεργειακών στοιχείων, συσσωρευτή και υπερπυκνωτή επιτρέπει μια αυτονομία που θα βρίσκεται μεταξύ εκείνης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων με συσσωρευτές και εκείνης των υβριδικών αυτοκινήτων.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες αγοράς θα πρέπει να προσφέρονται σε τιμές συγκρίσιμες με εκείνες των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων με συσσωρευτές ή των υβριδικών αυτοκινήτων. Η αποδοχή καταβολής ή όχι του όποιου υπερτιμήματος θα εξαρτάται φυσικά από το κόστος τού υδρογόνου σε μια οικονομία στην οποία η άμεση χρήση ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα με συσσωρευτές ή υβριδικά αυτοκίνητα) θα είναι ανταγωνιστική με την έμμεση της ηλεκτρική ή άλλης μορφής ενέργειας που θα στηρίζεται στο μετασχηματισμό του υδρογόνου.

Τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα με συσσωρευτές, τα υβριδικά αυτοκίνητα και τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα με ενεργειακά στοιχεία προσφέρουν δυνατότητες εκμετάλλευσης μιας ευρύτερης ποικιλίας καθαρών ενεργειακών πηγών, σε σύγκριση με τα συμβατικά αυτοκίνητα, η οποία και οδηγεί σε περιβαλλοντικό αποτέλεσμα πολύ κοντά στη μηδενική ρύπανση και παράλληλα σε μια μείωση της ενεργειακής εξάρτησης η οποία δεν θα έχει προηγούμενο.

Αυτό το Αίτημα είναι κοινή προσπάθεια των: